• Facebook Social Icon
 
ด้านความโปร่งใส

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1. รูปเล่มรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

2. บันทึกเสนอผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

3. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต

 

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. มีกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

5. บันทึกเสนอผู้บริหารขออนุญาตเผยแพร่กรอบแนวทางฯ

6. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

7. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (งบดำเนินงาน)

8. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (งบลงทุน)

9. มีหนังสือแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2563

10. มีหลักฐานการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

11. มีหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงาน

12. บันทึกเสนอผู้บริหารทราบ ขออนุญาตเผยแพร่แผนฯ

13. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับแผนฯ

14. มีคำสั่งมอบหมายปิดและปลดการประกาศแผนฯ

15. มีภาพถ่ายการปิดและปลดการประกาศแผนฯ

16. มีรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (งบลงทุน)

17. มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ (งบดำเนินการ) ทุก 6 เดือน

18. มีหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง

19. บันทึกเสนอผู้บริหารทราบ ขออนุญาตเผยแพร่รายงาน

20. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผลการจัดซื้อจัดจ้าง

21. มีหลักฐานการสั่งการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ สธ 0217/ว3001 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560

22. มีหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวพันของเจ้าหน้าที่กับผู้ค้า

23. บันทึกเสนอผู้บริหารทราบ ขออนุญาตเผยแพร่การสั่งการฯ

24. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

EB 3 เผยแพร่การจัดซื้อ

25. มีหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน 5,000 บาท

26. มีหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่มีงบประมาณสุงสุด

 

EB 4

27. เผยแพร่สรุปผลการจัดหาพัสดุตามแบบ สขร. 1 บนเว็บไซต์หน่วยงาน

28. บันทึกเสนอผู้บริหารทราบ ขออนุญาตเผยแพร่แบบ สขร. 1

29. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน

EB 5

30. มีบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

31. มีหลักฐานแสดงโครงการตามภารกิจที่หน่วยงานเลือก

32. มีรายงานการประชุมแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ถึงปัญหาที่นำไปสู่การจัดทำโครงการ

33. มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่

34. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน

EB 6

35. มีบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

36. แสดงโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

37. มีหลักฐานแสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมทำแผน

38. มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่

39. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน

EB 7

40. มีบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

41. แสดงโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

42. มีหลักฐานแสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมดำเนินโครงการ

43. มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่

44. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน

EB 8

45. มีบันทึกเสนอให้ผู้บริหารลงนามในกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

46. มีข้อสั่งการในการวางกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

47. มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

48. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน

49. มีรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลและปัญหาอุปสรรค ทุก 6 เดือน

50. มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่

51. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์

EB 9

52. เว็บไซต์หน่วยงานมีข้อมูลครบทั้ง 9 ข้อ (23 รายการ)

53. มีบันทึกเสนอผู้บริหารทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

54. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์

 
ด้านความพร้อมรับผิด

EB 10
55. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563
56. มีบันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
57. เปิดเผยแผนในเว็บไซต์หน่วยงาน
58. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ต่อสาธารณชน
59. มีบันทึกแจ้งและขออนุมัติเผยแพร่

EB 11
60. มีรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปี 2562
61. มีบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่

EB 12
62. มีผลการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามแผน ทุก 4 เดือน
63. มีบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่
64. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่เอกสารทางเว็บไซต์

EB 13
65. มีคำสั่งหรือมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
66. มีบันทึกเสนอให้ผู้บริหารลงนามในมาตรการ
67. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงมาตรการ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ

EB 14
68. มีหลักฐานการประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น และดีมาก
69. มีบันทึกเสนอให้ผู้บริหารทราบ และมีหลักฐานการประกาศ

EB 15
70. มีบันทึกขอให้ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริต
71. มีบันทึกขอเผยแพร่เจตจำนงสุจริตที่ผู้บริหารลงนาม
72. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
73. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และPrint Screen

EB 16
74. มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
75. มีหลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน
76. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
77. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
78. มีแผน ขั้นตอน การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
79. มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
80. มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
81. มีบันทึกรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ และขออนุญาตเผยแพร่
82. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 
ด้านปลอดจากการทุจริต

EB 17
83. มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการให้และรับของขวัญ รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
84. มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
85. มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ

86. มีการเผยแพร่มาตรการ(ให้และรับของขวัญ)ทางเว็บไซต์

87. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

88. มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(ให้และรับของขวัญ) ทุก 4 เดือน

89. มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน

90. มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(ให้และรับของขวัญ)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่

91. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

92. มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการเบิกจ่ายยา รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล

93. มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่

94. มีการเผยแพร่มาตรการ(เบิกจ่ายยา)ทางเว็บไซต์

95. มีการเผยแพร่มาตรการ(เบิกจ่ายยา)ทางเว็บไซต์

96. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

97. มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(เบิกจ่ายยา) ทุก 4 เดือน

98. มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน

99. มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(เบิกจ่ายยา)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่

100. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

101. มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล

102. มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่

103. มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ

104. มีการเผยแพร่มาตรการ(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)ทางเว็บไซต์

105. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

106. มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) ทุก 4 เดือน

107. มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน

108. มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่

109. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

110. มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล

111. มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่

112. มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ

113. มีการเผยแพร่มาตรการ(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค)ทางเว็บไซต์

114. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

115. มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค) ทุก 4 เดือน

116. มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน

117. มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่

118. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

119. มีมาตการป้องกันการรับสินบนในมาตรการที่กระทรวงเน้น รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล

120. มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่

121. มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ

122. มีการเผยแพร่มาตรการ(ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น)ทางเว็บไซต์

123. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

124. มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการตามที่กระทรวงเน้นทุก 4 เดือน

125. มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน

126. มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่

127. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์

ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

EB 18
129. มีบันทึกขออนุมัติโครงการ​
130. มีภาพรายงานการจัดทำโครงการ
131. ภาพตามข้อ 130 ระบุวัน เดือน ปี สถานที่ ที่จัด
132. มีบันทึกรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการต่อผู้บังคับบัญชา
133. มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ
134. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 19
135. มีหลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่​
136. มีรายการสมาชิกของกลุ่ม
137. มีวัตถุประสงค์ของกลุ่ม​
138. มีระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม​
139. มีหลักฐานที่กลุ่มพยายามปรับปรุงการบริหารงานให้โปร่งใส
140. มีหลักฐานความริเริ่มของกลุ่มเพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์​
141. มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายละเอียดและกิจกรรมของกลุ่ม​
142. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 20
143. มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน​
144. มีรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเห็น​
145. มีรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน​
146. มีบันทึกเสนอผู้บริหารให้ทราบผลการวิเคราะห์​
147. มีบันทึกการขออนุญาตเผยแพร่​
148. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 21
149. มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน​
150. มีบันทึกให้ผู้บริหารลงนามในกรอบแนวทาง​
151. มีหลักฐานแจ้งเวียนกรอบแนวทางในหน่วยงาน​
152. มีรายงานผลการติดตามการดำเนินงานการตามกรอบแนวทาง​
153. มีบันทึกขอเผยแพร่กรอบแนวทางบนเว็บไซต์​
154. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์​
155. มีบันทึกขอเผยแพร่ ผลการกำกับติดตาม
156. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 22
157. มีหลักฐานการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
158. มีบันทึกขอเผยแพร่การให้ความรู้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน​
159. มีรายชื่อผู้เข้าประชุม(หรือผู้ร่วมกิจกรรม)​
160. มีภาพถ่ายประกอบการให้ความรู้​
161. มีบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบผลการจัดการประชุมให้ความรู้​
162. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 23
163. มีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต​
164. มีแผนครบองค์ประกอบ​
165. มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบแผน​
166. มีบันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์​
167. มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน

EB 24
168. มีรายงานผลการกำกับติดตามแผนในไตรมาสที่ 2 , 4​
169. มีบันทึกเสนอผู้บริหารทราบผลการติดตาม​
170. มีบันทึกขออนุญาตนำผลการติดตามและการอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์​
171. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

 
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now